Wonen in de Groene Grens

In natuurgebied De Groene Grens is ruimte gelaten voor een bijzonder woongebied in Veenendaal. Het natuurgebied zorgt voor een natuurlijke grens tussen Veenendaal en Ede en is onderdeel van een ecologische verbindingszone. Oorspronkelijk had dit gebied een bijzondere natuurwaarde met onder andere kalkmoeras en blauw grasland. Dit is verloren gegaan met agrarische activiteiten, maar wordt nu weer in ere hersteld. Het wordt een gebied met bosjes, moeras, graslanden en bijvoorbeeld ruige speelplekken voor kinderen. Daarnaast zijn er ook fiets-, voet- en ruiterpaden.

De kavels van Bijzonder Wonen zijn bedoeld als “intermediair” tussen wonen en landschap: Een woongebied met een lage woondichtheid als overgang van Veenendaal-Oost naar het natuurgebied De Groene Grens. In het ontwikkelgebied van Bijzonder Wonen zijn circa 60 royale kavels gesitueerd, met een oppervlakte variërend van 700 tot 1500 m2. De kavels zijn bestemd voor vrijstaande woningen. U kunt hier wonen in een landelijke omgeving maar de binnenstad met al haar voorzieningen is binnen 10 fietsminuten te bereiken. Dit rustieke landschap met haar bijzondere flora en fauna kan uw achtertuin worden. Met recht Bijzonder Wonen!

Wonen in de Groene Grens biedt het ideale uitgangspunt voor het maken van een ommetje. En juist dat speelse effect laten we terugkomen in de wijk, om die reden is dan ook gekozen voor een slingerweg voor de auto’s. De slinger is enerzijds een efficiënte ontsluiting en anderzijds aantrekkelijk voor ommetjes. Voor het woongebied geldt als uitgangspunt een groene uitstraling met diffuse bebouwing en (groene en/of passende) overgangen naar de omgeving.

De Dragonderweg is de scheidslijn tussen Veenendaal-oost enerzijds en anderzijds de Groene Grens en Bijzonder Wonen. Op termijn wordt de Dragonderweg een aangename fietsroute met uitsluitend bestemmingsverkeer. Het doorgaande autoverkeer verdwijnt bij opening van de Rondweg-oost én het afsluiten (ter hoogte van Buurtstede) van de Dragonderweg voor doorgaand verkeer.

Flora en fauna Groene Grens 2015

Vanaf de start in 2012 is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van flora en fauna in de Groene Grens. De ontwikkeling van met name de zeldzame blauwgrasland vegetaties in zuid is zeer spectaculair. Diverse kenmerkende soorten zoals blonde zegge, blauwe zegge, klokjesgentiaan en moeraskartelblad zijn fors toegenomen. Daarnaast zijn er ook diverse nieuwe kenmerkende soorten verschenen als vlozegge, zwarte zegge en stijve ogentroost.
Bij de fauna is de ontwikkeling van libellen in Zuid reeds erg goed. Ook voor broedvogels is het terrein steeds beter ontwikkeld, er zijn al drie Rode lijst soorten broedvogel, namelijk gele kwikstaart, tureluur en spotvogel gesignaleerd. Verrassend is de aanwezigheid van de tureluur en kuifeenden. Daarnaast is het opvallend dat er steeds meer aan riet gebonden zangvogels aanwezig zijn in met name de uitgebreide oevervegetaties van de Nieuwe wetering. Bent u nieuwsgierig naar onze monitoring van de natuurontwikkelingen, lees de gehele rapportage bij downloads.